Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Luchtvervuiling

betekenis & definitie

(ook: luchtverontreiniging) Aanwezigheid van vreemde stoffen in de lucht die schadelijk zijn voor mensen, planten, dieren of goederen. Natuurlijke bronnen van luchtvervuiling zijn: vulkanisme (vulkanische as en gassen), golfbreking (zeezouten) en bosbranden (roet).

Luchtvervuilende stoffen worden door de mens vooral geproduceerd bij de verbranding van fossiele brandstoffen voor elektriciteitscentrales en de verwarming van gebouwen, door verbrandingsmotoren van auto's, schepen en vliegtuigen, en bij talloze chemische processen. Deze stoffen worden primaire luchtvervuilers genoemd. De belangrijkste zijn: zwaveldioxide, door de verbranding van zwavelbevattende olie of kolen; koolmonoxide, door onvolledige verbranding, vooral veroorzaakt door het verkeer; stikstofoxiden, door verbranding bij hoge temperatuur, bijv. in elektriciteitscentrales; koolwaterstoffen, door verliezen bij raffinage en wegverkeer; aërosolen (vloeibare of vaste deeltjes in de atmosfeer), door verbrandingsprocessen; kooldioxide, door de verbranding van fossiele brandstoffen; en voorts zwavelwaterstof, fluoriden, zoutzuur, zware metalen e.a. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uit de primaire luchtvervuilers andere, eveneens vervuilende stoffen ontstaan, de zgn. secundaire vervuilers. De luchtvervuiling kan sterke veranderingen in het microklimaat ter plaatse veroorzaken. Op wereldwijde schaal is luchtvervuiling verantwoordelijk voor de versterking van het zgn. broeikaseffect. De invloed van luchtvervuiling op wereldschaal is ook in andere opzichten merkbaar. Zo is het mogelijk dat chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's), die als drijfgas in spuitbussen worden gebruikt, in de atmosfeer terechtkomen. Hierdoor wordt de in de hogere luchtlagen aanwezige ozonlaag, die de ultraviolette straling van de zon tegenhoudt, aangetast. Ook zure regen is een duidelijk voorbeeld van luchtvervuiling. Vaak lijkt niet zozeer het technisch onvermogen, als wel het ontbreken van politieke wil, een effectieve bestrijding van de luchtverontreiniging in de weg te staan.

Zie ook: anorganische vervuiling
Zie ook: calamiteitenmeteorologie
Zie ook: doorlatendheid
Zie ook: LVO-verwachting
Zie ook: milieu
Zie ook: milieuvervuiling
Zie ook: organische vervuiling
Zie ook: thermische vervuiling
Zie ook: watervervuiling