Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Bemaling

betekenis & definitie

Het op kunstmatige wijze afvoeren van overtollige neerslag in laaggelegen gebieden. Aanvankelijk kon men volstaan met natuurlijke lozing met behulp van duikers en uitwateringssluizen.

Door bodemdaling en zeespiegelstijging moest men in de kustgebieden van Nederland omstreeks het jaar 1000 mechanische hulpmiddelen gaan gebruiken. In de 15de eeuw ontstond zo de windwatermolen, in de 18de eeuw gevolgd door het eerste Nederlandse stoomgemaal. In die tijd was men al bezig met succes plassen droog te leggen, de zgn. droogmakerijen. Tegenwoordig zijn de stoomgemalen op hun beurt vervangen door dieselgemalen en elektrische gemalen.