Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Gepubliceerd op 19-10-2015

2015-10-19

Schadelastbeheersing

betekenis & definitie

Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid: Kostbare voorzieningen. Om grip te krijgen op hoogte, duur en aantal uitkeringen is Nederland wereldkampioen in wetgevingsproducten met een participatiebevorderende incentivestructuur: Alle betrokken actoren --werknemers, werkgevers, verzekeraars en het UWV-- worden tegenwoordig door middel van financiële prikkels in beweging gezet om schadelastbeperkende maatregelen te treffen.

Van werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers wordt verwacht dat zij zelf alles doen om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Prikkels die de wetgever bedacht heeft om werknemers in beweging te krijgen zijn bijvoorbeeld uitkeringen die qua hoogte afhankelijk zijn van de benutting van restcapaciteiten en verplichte re-integratie-activiteiten zoals solliciteren, op straffe van een boete of uitkeringsverlies.

Werknemers mogen op hun beurt dan ook verwachten dat ze de kans krijgen om mee te doen in het arbeidsproces en de kans krijgen om zich daarin te ontplooien. De overheid verwacht van werkgevers dat zij deze mogelijkheden bieden. Alle actoren moeten zich maximaal inspannen om de duurzame deelname van zieke en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers aan het arbeidsproces te bevorderen.

Enkele voorbeelden schadelastbeheersende activiteiten door werkgevers of verzekeraars:

- Adequate ondersteuning bij re-integratie (om loonsancties of ziekengeldsancties te voorkomen en om uitkeringslasten te verlagen)

- Het controleren van Ziektewet- en WGA-beslissingen van het UWV (voor werkgeversbezwaar en -beroep vatbaar)

- Eigenrisicodragen voor de Ziektewet, de WGA en de WW (een typisch Nederlands fenomeen, met als achterliggende gedachte participatiebevordering én besparen op uitkeringslasten)

- Het aanvragen van een periodieke (her)keuringen voor WGA-gerechtigden (zogenaamde werkgeversgedreven herbeoordelingen)

- Het optimaal benutten van loonkostenregelingen, bedacht om participatie te bevorderen (de no-riskpolis, premiekortingen of proefplaatsingen bijvoorbeeld)

- Het in dienst nemen van Wajongeren en mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen ('arbeidsbeperkten', vanwege een quotumdreiging).