Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Gepubliceerd op 01-07-2017

2017-07-01

Loonkostenvoordeel (LKV)

betekenis & definitie

Het wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), onderdeel 'loonkostenvoordelen', vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen (LKV’s): Een tegemoetkoming voor werkgevers voor het in dienst nemen van deze werknemers.

Door de werkgeversvoordelen bij indienstname/-houden van bepaalde doelgroepen niet meer te verrekenen met premies maar als een uitbetaling achteraf door de Belastingdienst vorm te geven, ontstaat een regeling die volgens het Kabinet beter handhaafbaar, fraudebestendiger en geen 'verzilveringsprobleem' voor kleine werkgevers meer kent.

Overzichten door UWV
Het UWV zal ambtshalve aan werkgevers een overzicht verstrekken van de werknemers voor wie de werkgever een verzoek voor een of meerdere LKV’s heeft gedaan, met daarbij een (voorgenomen) beoordeling met betrekking tot deze werknemers. Tegelijkertijd informeert het UWV ook de werkgever over de werknemers die voldoen aan de voorwaarden van het LIV (het lage-inkomensvoordeel). Dit alles gebeurt op grond van de loonaangiften van de werkgever over een kalenderjaar, zoals die uiterlijk op 1 februari van het daaropvolgende kalenderjaar zijn ingediend. De verstrekking van het overzicht door het UWV vindt plaats vóór 15 maart volgend op het kalenderjaar waarop de tegemoetkomingen betrekking hebben. Het actief informeren van werkgevers zorgt voor minder bezwaarschriften als een beschikking wordt opgelegd.

Hoogte
Het LKV oudere werknemer en het LKV arbeidsgehandicapte werknemer bedraagt op jaarbasis maximaal € 6.000 (nu maximaal € 7.000) op basis van een 38-urige werkweek (thans: 36!). Voor de doelgroep 'banenafspraak'* wordt het maximum van het LKV € 1.800 op jaarbasis.

Overgangsrecht
De lopende premiekorting oudere werknemers en premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers worden omgezet in een LKV voor de resterende periode. De periode waarin een werkgever reeds een premiekorting heeft toegepast, wordt afgetrokken van de maximale LKV-duur.

* Zie artikel 38b van de Wfsv.