Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Gepubliceerd op 12-03-2016

2016-03-12

Leercirkel

betekenis & definitie

Om gemeenten, het UWV en werkgevers de komende jaren te ondersteunen bij het verbeteren van de uitvoering van de wet Banenafspraak en de Participatiewet, zet het ministerie van SZW in samenwerking met het ministerie van OCW in op kennisontwikkeling, kennisdeling, professionalisering en vernieuwing. Voorzien wordt onder andere in zogenaamde leercirkels.

Door het uitwisselen van goede voorbeelden, het kopiëren van deze voorbeelden, het stimuleren van de vorming van werkpakketten en door knelpunten in de uitvoering op te lossen, hoopt men de verschillende sectoren te helpen uitvoering te geven aan de doelstelling om méér mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Organisaties hoeven zo niet opnieuw het wiel uit te vinden en het draagt bij om banen te creëren.

Met verschillende sectorfondsen zijn ondertussen afspraken gemaakt om te komen tot het opzetten van sectorale leercirkels. Bijvoorbeeld bij de sector gemeenten, de sector primair onderwijs, en enkele andere onderwijssectoren.