Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Gepubliceerd op 27-10-2017

2017-10-27

Landelijk doelgroepregister (LDR)

betekenis & definitie

In de wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten is bepaald dat UWV mensen die onder de doelgroep van die wet vallen, registreert in het landelijk doelgroepregister (LDR). Werkgevers kunnen aan de hand van het BSN-nummer in het LDR nagaan of een sollicitant of werknemer meetelt voor de banenafspraak cq het quotum.

Er kunnen verschillende groepen arbeidsbeperkten in het LDR worden opgenomen. Het kan gaan om een persoon:
- met een arbeidsbeperking die voor arbeidsondersteuning een beroep doet op de gemeente en die naar het oordeel van UWV niet in staat is 100% van het WML te verdienen. Het kan hierbij gaan om een gemeentelijke uitkeringsgerechtigde of om een zogenoemde niet-uitkeringsgerechtigden (Nugger). De beoordeling kan worden verzocht door gemeenten, of door de werkzoekende zelf.
- die onder de oude Wajong of die onder de werk- en studieregeling op basis van de nieuwe Wajong valt. Deze groep wordt van rechtswege in het LDR opgenomen.
- die werkzaam is via een Wsw-detachering of met een Wsw-indicatie. Ook deze groep wordt van rechtswege in het LDR opgenomen. Iemand die werkzaam is op een Wsw-dienstbetrekking of via beschut werk telt echter niet mee voor de banenafspraak en voor het quotum.
- die werkzaam is via een WIW-baan of ID-baan. Ook deze groep is van rechtswege in het LDR opgenomen.
- met een arbeidsbeperking waarvan via een gevalideerde loonwaardemeting op de werkplek een loonwaarde van minder dan 100% van het WML is vastgesteld (de zogenaamde 'praktijkroute').
- die met behulp van een voorziening 100% WML kan verdienen, of
- die leerling of schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), of schoolverlater van het praktijkonderwijs (pro) is. Hij kan kan zich melden bij UWV voor opname in het LDR. UWV geeft de opname van de vso/pro-leerling in het LDR door aan de gemeente.

Bronvermelding