Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 19-01-2019

Wissel

betekenis & definitie

Wissel - (Fr. lettre de change, Hd. Wechsel, Eng. bill of exchange, bill), hier te lande: handelspapier, uit een plaats gedagteekend, waarbij de onderteekenaar (de trekker) een ander (den betrokkene) last geeft om een daarin uitgedrukte geldsom, in een andere plaats (zie DISTANTTA LOCI), aan een in het papier aangewezen persoon (den nemer) of diens order te betalen, met erkenning van ontvangen waarde of van waarde in rekening (valuta-clausule) (art. 100 K.). Een w. kan ook aan de order van den trekker worden gesteld. Ook kan hij worden betaalbaar gesteld bij een ander dan den betrokkene (zie DOMICILIEWISSEL) of kan hij voor rekening van een derde worden getrokken (art. 101 K.). — De trekker of degene voor wiens rekening de w. is getrokken, is verplicht zorg te dragen, dat de betrokkene, ten vervaldage, het noodige fonds in handen heeft (art. 106 K.). Is dit bijzonderlijk bestemd tot de betaling van den w., dan is de betrokkene tot acceptatie verplicht (art. 113 K.). Wie een w. geaccepteerd heeft, moet dien op den vervaldag, of, indien hij op zicht luidt, op vertoon, betalen (artt. 119, 144, 149, 150 K.).

— Zoolang de w. nog niet vervallen is, kan hij door middel van endossement worden overgedragen (art. 133 K.). — Wordt de w. niet betaald, zoo heeft de houder verhaal (regres) op endossanten en trekker (artt. 106, 186 K.).

De betaling van den w. kan nog verzekerd worden door borgtocht, aval genaamd (art. 130 K.), welke kan worden gevestigd door een afzonderlijk geschrift (art. 131 K.). — Zie voor de verplichting van den houder om ingeval van niet acceptatie of niet betaling van den w. protest te doen opmaken: PROTEST, NON-ACCEPT en NON-BETALING. — Zie ook WISSELEXEMPLAREN en INCASSOWISSEL. — De w. is in den handel een zeer gebruikelijk betaalmiddel, ook in het buitenlandsch verkeer. Hij stelt in staat, zonder overmaking van geld, betalingen te doen. Door overdracht van den een aan den ander kan een onbeperkt aantal betalingen door één w. worden bewerkstelligd. — Beschouwd van de zijde van den betrokkene duidt men den w. veelal als „traite” aan, van de zijde van dengene, aan wien hij ter betaling wordt toegezonden, als „remise”.

De w. is behalve betaalmiddel ook een middel om zich crediet te verschaffen. Door verdisconteering toch kan men reeds vóór den vervaldag de beschikking over den inhoud van den w. erlangen. Zie DISCONTEEREN en ook COMPLAISANCE PAPIER.