Vermogen betekenis & definitie

Vermogen - de waarde van al hetgeen iemand bezit, verminderd mèt zijn schulden, het voordeelig saldo dus van actief en passief. Bij beschouwing van het vermogen van het geheele menschdom bedenke men, dat vorderingen en schulden elkaar volkomen dekken, zoodat dit vermogen eenvoudig alle economische goederen omvat. Het nationaal vermogen van een volk omvat behalve de economische goederen van den staat en zijn onderdanen ook de vorderingen op en schulden aan het buitenland. Ook kan men het berekenen door alle individueele vermogens der burgers en het vermogen van den staat als zoodanig bijeen te tellen.