Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Schuldeischer

betekenis & definitie

Schuldeischer - (crediteur). De wet verstaat onder schuldeischer niet alleen, zooals veelal in het gewone spraakgebruik, iemand, die een geldsom van een ander (schuldenaar) te vorderen heeft, maar ieder, ten opzichte van wien een ander een verbintenis heeft te vervullen, evenals de wet ook onder schuldenaar (debiteur) verstaat, ieder, die een verbintenis ten opzichte van een ander heeft na te komen. Volgens art. 1385 B.W. moet, in geval van twijfel over de beteekenis eener overeenkomst, deze worden uitgelegd ten nadeele van wie iets bedongen en ten voordeele van wie zich verbonden heeft. Als regel is de schuldenaar met zijn geheele vermogen tegenover alle zijne schuldeischers gelijkelijk aansprakelijk (art. 1177, 1178 B.W.). Zie voor de uitzonderingen op dien regel BEVOORRECHTE SCHULDEN. Een georganiseerd optreden der gezamenlijke schuldeischers ten aanzien van hunnen schuldenaar kent de wet in geval van faillissement. (Zie in het bijzonder AKKOORD).