Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Scheiding van tafel en bed

betekenis & definitie

Scheiding van tafel en bed - Hierdoor wordt het huwelijk niet ontbonden, maar worden de echtgenooten van de verplichting tot samenwoning ontheven (art. 297 B. W.). Van kinderen, geboren 300 dagen na sch. v. t. e. b. kan de man de wettigheid ontkennen, behoudens het vermogen der vrouw om te bewijzen, dat de man de vader is (art. 309 B.W.). Vijf jaren na sch. v. t. e. b. kunnen de echtgenooten met wederzijds goedvinden van den rechter ontbinding van het huwelijk verkrijgen (art. 255 B. W.). Sch. v. t. e. b. brengt scheiding van goederen mede (art. 298 B. W.). Sch. v. t. e. b. kan van den rechter worden verkregen op beider verzoek zonder opgave van reden, mits het huwelijk ten minste twee jaren hebbe geduurd (art. 291 B. W.). Ook is zij mogelijk op vordering van een der echtgenooten, maar alleen in de gevallen waarin ook echtscheiding kan worden verkregen of op grond van buitensporigheden, mishandelingen en grove beleedigingen van de zijde van den anderen echtgenoot jegens den eischer (art. 288 B. W.). Voor deze vordering is dezelfde procedure voorgeschreven als voor echtscheiding (artt. 289 B. W., 826 Rv.). Wie een vordering tot sch. v. t. e. b. heeft ingesteld, is niet meer ontvankelijk om uit hoofde van dezelfde oorzaak echtscheiding te vragen (art. 290 B. W.). Sch. v. t. e. b. vervalt door verzoening der echtgenooten (art. 303 B.). Deze zoowel als de scheiding zelve hebben tegenover derden geene gevolgen dan na openlijke bekendmaking (artt. 300, 304 B. W.).