Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Schatkistbiljetten

betekenis & definitie

Schatkistbiljetten - rentedragende staatsobligatiën aan toonder met korten looptijd, welke krachtens de wet van 4 Apr. 1870, Stb. 62, laatstel. gew. 15 Juli 1912, Stb. 240, kunnen worden uitgegeven. De looptijd is ten hoogste 12 maanden, welke echter voor verlenging vatbaar is (artt. 3, 5, 6). Uitgifte heeft plaats in bedragen van ƒ 100 of veelvouden daarvan (art. 2). Zij geschiedt tegen pari of hooger (art. 2).

Ook worden zij door den staat beleend (art. 9), in het bijzonder bij de Nederlandsche Bank (zie art. 1 onder a). Het bedrag der uitstaande s.b. moet maandel. worden bekend gemaakt (art. 14). Omtrent uitgifte, opzegging, aflossing en rentebetaling zijn bepalingen vastgesteld bij K. B. van 17 Febr. 1914, Stb. 33, laatstel. gew. 25 Nov. 1914, Stb. 545. Volgens art. 2 van dit besl. geschiedt de uitgifte bij openbare inschrijving. In 1921 en 1922 werden zij echter tijdelijk tegen vasten koers verkrijgbaar gesteld bij het Agentschap van het Min. v. Fin. en bij de betaalmeesters.