Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 12-01-2019

Predikant

betekenis & definitie

Predikant, - algemeene titel van hen, die in Protestantsche kerkgenootschappen belast zijn met de bediening des Evangelies en de herderlijke zorg voor de gemeente, waar zij beroepen zijn. Het woord p., aan praedicare, verkondigen (van het Evangelie), ontleend, drukt den omvang van het ambt onvolledig uit, daar het niet alleen de eigenlijke verkondiging is, die hem in de gemeente als herder en leeraar is opgedragen, maar ook het godsdienstonderwijs, de bediening van doop en avondmaal, de vertroosting der kranken, het leiden van kerkelijke vergaderingen, het besturen, enz. De keus van dit woord hangt samen met de vooropstelling van de preek, door de Hervorming tegenover de mis in de Roomsche kerk.

Toch heetten reeds in de Middeleeuwen predikers zoo, gelijk het woord thans nog in de Roomsche kerk gebruikelijk is voor bepaalde geestelijken. In Gereformeerde kringen gebruikt men ook gaarne dienaar of bedienaar des Woords, vgl. V. D. M.