Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

2019-01-12

Notificatie

betekenis & definitie

Notificatie, - 1) in het volkenrecht een bekendmaking of ambtelijke mededeeling aan andere staten. Zoo spreekt men van de n. eener blokkade.

2) Notificatie van wisselprotest. De houder van een wissel, van non-acceptatie of non-betaling geprotesteerd, is verplicht, op straffe van vergoeding van kosten, schaden en interessen, uiterl. binnen 6 dagen na het gedaan protest dit te doen beteekenen aan dengene, van wien hij den wissel heeft bekomen, indien beiden in dezelfde gemeente woonachtig zijn. Is dat niet het geval, dan moet de houder een afschrift van het protest, voor waar geteekend door wien het heeft opgemaakt, toezenden aan hem, van wien hij den wissel heeft bekomen en wel uiterlijk op den eersten gewonen postdag na genoemde 6 dagen, of, zoo er geen regelmatige post bestaat, met de eerste openlijk bekende gelegenheid ter verzending na die 6 dagen (art. 184 K.). Ieder endossant is, onder gelijke verantwoordelijkheid, verplicht binnen gelijken termijn, te rekenen van den dag van ontvangst van het protest, dit te doen beteekenen of toe te zenden aan zijn voorganger en wel op dezelfde wijze als in art. 184 bepaald (art. 185 K.).