Meteorologie betekenis & definitie

Meteorologie - de leer van de verschijnselen in de atmosfeer, het luchtomhulsel der aarde. De m. omvat de temperatuurverhoudingen in de atmosfeer, zoowel aan de aardoppervlakte als in de hoogere luchtlagen in hun samenhang met de temperatuur der vaste en vloeibare aardoppervlakte, de studie van de luchtdrukking en de veranderingen daarin, de beschrijving van de rol, gespeeld door den in de atmosfeer aanwezigen waterdamp bij atmosferische verschijnselen, als bij de vorming van wolken of van neerslag in vloeibaren of vasten vorm, verder van de luchtbewegingen, die tot stand komen door de verschillen in luchtdruk over verschillende gedeelten der aarde. Het samenstel van alle bovengenoemde meteorologische elementen op een zeker oogenblik op een bepaalde plaats beheerscht aldaar den weerstoestand. Bepaalde met elkaar samenhangende veranderingen dezer elementen uiten zich in goed te omschrijven veranderingen in het weer.