Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 10-01-2019

Kind

betekenis & definitie

Kind. - De periode van het k.-zijn reikt vanaf de geboorte tot op het oogenblik, waarop de groei zijn einde bereikt en de kinderlijke voor den volwassen toestand plaats maakt. Het tijdperk van den kinderlijken leeftijd wordt weer in verschillende perioden verdeeld. Vanaf de geboorte tot op het tijdstip, waarop de borstvoeding eindigt, spreekt men van een zuigeling; dan volgt de kinderlijke leeftijd in engeren zin, gevolgd door een periode waarop men van een knaap en een meisje spreekt, terwijl dan, met het 14e, 15e jaar de puberteitsleeftijd komt. De groei zoowel als de toeneming in lichaamsgewicht zijn aan bepaalde wetten onderworpen en verloopen volgens een bepaalde lijn, die men groei- en gewichtscurve kan noemen.

In de nevenstaande figuur zijn de gemiddelde curven voor lengtegroei en gewicht van een jongen en een meisje weergegeven volgens Stratz. Zooals men uit deze curve onmiddellijk kan waarnemen, verloopt de toeneming in lengte en gewicht niet gelijkmatig, doch wisselen perioden van sterkeren lengtegroei af met zulke, waarin de toeneming minder snel geschiedt. Met Bartels kan men zoo de volgende perioden onderscheiden : eerste diktegroeiperiode 1—4 jaar ; eerste strekkingperiode 5—7 jaar; tweede diktegroeiperiode 8—10 jaar ; tweede strekkingperiode 11—14 jaar : derde diktegroei of rijping 15—20 jaar. — Het spreekt vanzelf, dat in een periode van snelleren lengtegroei en niet daarmede gelijken tred houdende toeneming in gewicht het lichaam wat magerder zal zijn, de vormen een meer gestrekt karakter zullen hebben, terwijl, wanneer de lengtegroei geringer is, meerdere vulling der lichaamsvormen op zal treden. — De curven geven slechts gemiddelden. Men behoeft daar dus niet uit af te leiden, dat, indien een kind, wat lengte of gewicht betreft, niet geheel aan de curve beantwoordt, er een ziekelijke toestand in het spel zoude zijn. In het bijzonder geldt dit voor het lichaamsgewicht, dat vooral op wat lateren leeftijd van zeer veel factoren als welstand, voeding, lichaamsbeweging, sport, erfelijken aanleg, enz. afhankelijk is.

Op één bijzonderheid in de curve dient nog de aandacht gevestigd te worden, dat is op het verschil in snelheid der ontwikkeling van jongens en meisjes. Men ziet onmiddellijk, hoe op een leeftijd van 11 jaar zoowel de groei als de gewichtscurve van het meisje boven die van den jongen uitkomt, d. w. z. de ontwikkeling van het meisje sneller gaat dan die van den jongen. Eerst op 15—16-jarigen leeftijd verandert dit weer. — De lichaamsverhoudingen zijn op kinderlijken leeftijd geheel anders dan op volwassen leeftijd. Bij de geboorte bedraagt de geheele lichaamslengte slechts 4 hoofdlengten, terwijl dit op volwassen leeftijd 7—8 hoofdlengten is (zie KANON). De groei van de verschillende deelen van het lichaam is niet gelijkmatig. Het beste ziet men dit wel aan een figuur, waarin de proporties van het lichaam op verschillende leeftijden gegeven zijn. Men ziet hier bijv. onmiddellijk uit, hoe de beenen veel sterker groeien dan de armen of het hoofd. — Zie KINDERZIEKTEN, ZUIGELING.