Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 03-01-2019

Groote

betekenis & definitie

Groote - (A. W.), geb. in 1859 te Amsterdam, volgde de militaire loopbaan, werd de ontwerper van een kortschrift, dat de goede eigenschappen van’t gewone schrift zou behouden. De teekens werden ontleend aan de gewone schriftteekens (grafisch beginsel), waardoor eveneens een loopend schrift ontstaat, en het systeem voorts opgebouwd uit louter letterteekens (alfabetisch beginsel). Groepteekens, aparte teekens voor bepaalde lettercombinaties, konden worden gemist. Echter diende er voor gezorgd te worden, dat bij veel voorkomende lettercombinaties de afzonderlijke letterteekens gemakkelijk aan elkander te verbinden zouden zijn (grondige kennis van ons taaleigen is daartoe een vereischte).

In 1899 gaf G. zijn systeem in ’t licht onder den titel Stenografie voor Iedereen. Nimmer werd G. moede, de grondslagen van zijn stelsel uitvoerig uiteen te zetten in den vorm van tal van wetenschappelijke verhandelingen in zijn in 1900 opgericht „Tijdschrift in N. A. K.” De verdienste van G. is niet gering: het alfabetisch beginsel, dat in ons schrift onbewust reeds vele eeuwen vóór onze jaartelling is gelegd, heeft hij ten volle bewust het kortschrift geschonken en daardoor een eenvoudig stelsel in het leven kunnen roepen. Door zijn diepgaande kennis van ons taaleigen heeft hij het Nederlandsche volk bovendien een waarlijk Nederlandsch stelsel gebracht, dat op het gebied van practische bruikbaarheid reeds lang zijn sporen glansrijk verdiend heeft. (Zie KORTSCHRIFT).