Garantie betekenis & definitie

Garantie - 1) verplichting van den verkooper tot vrijwaring. Zie ook GEBREK.

2) waarborg; zie, voor het geval deze betreft de nakoming van verplichtingen, ZEKERHEID en BORGTOCHT. Zij kan echter ook een zelfstandige verplichting uitmaken; zoo indien, hetgeen meermalen voorkomt, op aandeelen in eene naaml. venn. gedurende eenige jaren door een derde een minimum-dividend wordt gegarandeerd.