Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 13-12-2018

Duur

betekenis & definitie

Duur - en goedkoop zijn relatieve begrippen; in economischen zin is slechts duur hetgeen aanmerkelijk meer kost dan de productiekosten bedragen. Zie voor de invloeden, die den prijs der goederen, enz. bepalen, WAARDE. Ook van het geld zegt men, dat het op een gegeven oogenblik duur of goedkoop is; deze uitdrukkingen hebben tweeërlei beteekenis.

Ten eerste geeft men er soms mede te kennen, dat de koopkracht van het geld tijdelijk of plaatselijk grooter of kleiner is. Meestal echter bedoelt men met duur geld, dat de rentestand hoog is. Dikwijls komt het voor, dat het geld gelijktijdig in den eenen zin goedkoop, in den anderen duur is. — Spreekt men van dure landen of dure tijden, zoo geeft men daarmede te kennen, dat in die landen of die tijden alles duur is, m. a. w. dat de koopkracht van het geld gering is.