Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 13-12-2018

Decretum horribile

betekenis & definitie

Decretum horribile - (Lat.), huiveringwekkend besluit. Zoo noemt Calvijn (Instit. III, 23 : 7) het besluit van God in zake het eeuwig wèl of wee van den mensch. Het betreft dus de praedestinatie of voorbeschikking.

Tegenover hen, die deze ontkennen en alleen van Gods voor-kennis, maar niet van zijne voor-beschikking willen weten, stelt Calvijn, dat niemand kan loochenen, dat God geweten heeft eer Hij den mensch schiep, welk diens einde zou zijn, en dat Hij daarom geweten heeft, wat Hij door zijne besluiten heeft verordend. C. erkent, dat dit besluit huiveringwekkend (niet afschuwelijk, zooals men hem vaak laat zeggen) is, omdat het zulk eene ontzaglijke strekking heeft. In zooverre is het voor C. geen zaak van consequentie en redeneering, maar overtuiging: hij kan niet aannemen, dat iets buiten Gods beschikking valt en vooral iets zóó gewichtigs, als de eeuwige toekomst van den mensch. Zoowel als schepsel, dat zich van God afhankelijk weet, als, voornamelijk, als Christen, die zijne zaligheid aan God alleen dankt, kan hij niet anders. Dat C. geen principe-ruiter is blijkt uit het vervolg, waar hij zegt: „de mensch valt, terwijl de voorzienigheid Gods het zoo verordent, maar hij valt door zijne eigene zonde.” (P 8).