Besproeien betekenis & definitie

Besproeien - Deze term wordt soms, hoewel ten onrechte, gebruikt voor bevloeien. Met meer recht zou de term zijn te gebruiken voor de in de laatste jaren op sommige landbouwbedrij ven in Duitschland met succes toegepaste methode de velden en de gewassen in droge tijden te bevoch tigen, waarbij door middel van een stelsel van buizen en slangen het water onder druk uitge sproeid wordt. Bij deze methode wordt dus de regen nagebootst; ze heeft het voordeel nog uit gevoerd te kunnen worden, wanneer er veel to weinig water beschikbaar is voor de toepassing van het een of andere bevloeiïngssysteem. Boven dien kan de besproeiïng overal en op alle gewassen worden toegepast, zonder dat de oppervlakte van het terrein gewijzigd behoeft te worden, zooals zulks in vele gevallen bij bevloeiïng van den bodem noodig is en groote kosten veroorzaakt.