Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Aartsbisschop

betekenis & definitie

Aartsbisschop - heet in de R. Kath. Kerk die Bisschop, welke niet slechts aan het hoofd staat van zijn eigen bisdom, maar ook een eere- en rechtsvoorrang heeft over verschillende in hetzelfde land of in dezelfde streek gelegen bisdommen. In zooverre een bisschop met zijn bisdom ressorteert onder den A. spreekt men van een Suffragaanbisschop en een Suffragaanbisdom, en in dit verband noemt men den A. „Metropolitaan”. Krachtens zijn ambt heeft de A. niet slechts den eerevoorrang boven zijn Suffraganen; hij heeft ook een rechtsvoorrang; zoo heeft de A. het recht zijn suffraganen tot een provinciale synode bijeen te roepen en deze te leiden.

De Bisdommen, welke onder een A. staan, vormen samen een Kerkprovincie. Zoo vormt Nederland een Kerkprovincie, bestaande uit de Suffragaanbisdommen. Haarlem, Breda, ’s-Hertogenbosch en Roermond, onder en met het Aartsbisdom Utrecht. Zie BISDOM, BISSCHOP, KATHOLIEKE KERK, METROPOLITAAN en SUFFRAGAAN. Het eigenlijke onderscheidingsteeken van den A. is het pallium.