Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 31-01-2022

Verwerpen

betekenis & definitie

(verwierp, heeft verworpen), wegwerpen; van zich afwerpen, wegstoten; afwijzen; veroordelen; (recht) niet aanvaarden: een nalatenschap verwerpen; een cassatieberoep verwerpen, ongegrond oordelen; een wetsontwerp verwerpen afkeuren bij stemming; ontijdig werpen: de koe heeft het kalf verworpen. Het verwerpen van een erfenis door een erfgenaam dient te geschieden door het uitbrengen van een verklaring ter griffie van de rechtbank van het sterfhuis.

Door de verwerping wordt de betrokkene bevrijd van de lasten ervan en wordt geacht nooit rechthebbende geweest te zijn. Betreft het een testamentaire verkrijging, dan is een vulgaire substitutie mogelijk; bij gebreke daarvan komt de verworpen-making aan de erfgenamen. Een erfgenaam die de nalatenschap heeft aanvaard, kan niet meer verwerpen.