Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 27-06-2020

kamer

betekenis & definitie

v./m. (-s),

1. elk van de zelfstandige ruimten waarin een gebouw verdeeld is; een vertrek in een woonhuis, geschikt om in te wonen of voor een ander doel ingericht en in grootte beneden bepaalde afmetingen blijvend (e) (tegenover zaal): een woning met vier kamers en een keuken; een ruime, een zonnige, een lage, een diepe —; een kamertje afschieten; een — op het zuiden; in deze — kan niet gestookt worden; de mooie, de beste —, pronkkamer; de kamers doen, ze schoonmaken; een eigen —, voor iemands particulier gebruik; zijn houden, die wegens ziekte niet verlaten;
2. zo’n vertrek, ten gebruike van iemand die niet tot het gezin behoort verhuurd, huurkamer: kamers verhuren; gemeubileerde, gestoffeerde kamers; hij woont op kamers, heeft geen eigen woning, maar woont bij anderen in;
3. donkere -, ruimte of vertrek waar het daglicht buiten wordt gehouden in verband met het werken met lichtgevoelige fotografische materialen;
4. afdeling op een schip, kruitkamer, machinekamer;
5. vertrek of lokaliteit waarin bijeenkomsten of vergaderingen worden gehouden van een college of een vereniging van personen, en vandaar als naam voor zo’n college: Kamers van Koophandel en Fabrieken, in sommige gemeenten een uit de burgers gekozen lichaam dat voor de belangen van handel en nijverheid waakt; vroeger m.n. in toepassing op de kamers van retorica, rederijkerskamer: de Amsterdamse — ‘In Liefde Bloeiende’; ook: bijeenkomst van zo’n kamer; voorts naam van de afdelingen van de Oostindische en Westindische Compagnie: de — van Middelburg; de Rotterdam; de rechterlijke colleges zijn in kamers verdeeld (e);
6. afdeling van een wetgevend lichaam, college van afgevaardigden der Staten-Generaal: de leden van de Eerste en Tweede Kamer; de Kamer ontbinden, bijeenroepen; een zitting van de Kamer bijwonen; het gebouw der Eerste Kamer heeft een belangrijke restauratie ondergaan; (in België) Kamer van Volksvertegenwoordigers, overeenkomend met de Ned. Tweede Kamer: Wetgevende Kamers, die van de Volksvertegenwoordigers en de Senaat; in de Kamer zitten, lid van een van de twee Kamers zijn;
7. (bij vergelijking) ruimte in dasse-, vosse- en konijneholen; (biologie) natuurlijke besloten holte in het menselijk of dierlijk lichaam en in planten: de twee kamers van het oog; de kamers van het hart, de beide holten in het onderste gedeelte van het hart; (waterbouw bij schutsluizen) de ruimte tussen het beide paar sluisdeuren; afdeling van een visfuik (ook: kom), vistuig (e); loden —, met lood beklede kast bij de zwavelzuurfabricage;
8. een verwijding achter in de loop van een vuurwapen waarin de kardoes of huls met voortdrijvende lading komt te liggen.

(e) BOUWKUNDE. In Nederland en België worden in de Modelbouwverordening eisen gesteld waaraan kamers moeten voldoen ten aanzien van afmetingen, hoogten, lichtoppervlakte, ventilatie enz. RECHT. Een kamer is in Nederland een afdeling van een rechterlijk college die zelfstandig rechtspreekt. De arr.rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad zijn verdeeld in verscheidene kamers, die veelal met verschillende taken zijn belast: kamer(s) voor burgerlijke zaken, kamer(s) voor strafzaken, kamer voor belastingzaken enz. Er zijn enkelvoudige kamers, bestaande uit één rechter, en meervoudige kamers, bestaande uit drie rechters of raadsheren (hof) of uit vijf raadsheren (Hoge Raad).

België kent eveneens meervoudige kamers in de rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep, met uitzondering van de jeugdrechter en de beslagrechter. Het Hof van Cassatie heeft drie kamers, met ieder twee secties, een Franstalige en een Nederlandstalige. De vrederechters spreken alleen recht.

VISSERIJ. De kamer werd veel in de Waddenzee gebruikt door de vissers van Makkum, Harlingen, Wieringen en Oude Schild. De kamerof komvisserij was voornamelijk gericht op ansjovis, harders, makreel en horsmakreel. Een zeer lange vleugel leidt de vis in een door netwerk omsloten ruimte. Het netwerk is aan palen bevestigd. De vleugel bestaat uit vrij ver van elkaar gespannen verticale lijnen en ook de mazen van het netwerk zijn zo groot, dat de vis erdoor zou kunnen zwemmen, maar deze vermijdt het netwerk. De vis wordt uit de kamer opgehaald door een nauwmazige →zegen.