Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 27-08-2021

Eigen risico

betekenis & definitie

aftrek-franchise, voorwaarde bij verzekeringen, o.a. bij autoverzekeringen, dat schade of verlies beneden een bepaald bedrag of een bepaald percentage van de verzekerde som voor rekening van de verzekerde blijft. Overtreft de schade het bedrag van het eigen risico, dan wordt deze schade vergoed onder aftrek van dit bedrag.

Het eigen risico beperkt het risico voor de verzekeraar; het voorkomt het vergoeden van geregeld voorkomende kleine schaden, hetgeen voor de verzekerde tot premiebesparing kan leiden. De Ned. Ziekenfondswet bepaalt in art. 8 lid 2 dat als voorwaarde voor het verkrijgen van een verstrekking kan worden gesteld dat de verzekerde bijdraagt in de kosten (ook wel ticket modérateur genoemd). Van deze mogelijkheid is, een enkele uitzondering daargelaten, geen gebruik gemaakt. Argumenten voor een eigen risico zijn: stimulering van de eigen verantwoordelijkheid, het voorkomen van medische overconsumptie, het beter kunnen bewaken van de kosten. Ertegen pleit o.a. dat het inroepen van noodzakelijke hulp in gevaar kan worden gebracht, dat de bijkomende kosten voor administratie hoog zijn en m.n. dat het systeem van de Ziekenfondswet, nl. de verstrekking in natura, voor het invoeren van een eigen risico minder geëigend is dan het restitutiesysteem dat toegepast wordt in de niet wettelijk geregelde ziektekostenverzekeringen.

Art. 6 lid 2 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten bevat een bepaling gelijk aan die van art. 8 Ziekenfondswet. In het Verstrekkingenbesluit AWBZ (KB van 9.5.1968 Stb. 239) is deze bijdragemogelijkheid nader uitgewerkt in art. 5 hetgeen heeft geleid tot het Besluit Regeling Bijdragen Bijzondere Ziektekostenverzekering (15.6.1973 Stcrt. 118). Dit besluit is door de Ziekenfondsraad geconcretiseerd in het Besluit Nadere Regelen Bijdragen Bijzondere Ziektekostenverzekering van 19.12.1973.

De Belg. Wet ter Inrichting van de Verplichte Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit van 9.8.1963 stelt het remgeld (ticket modérateur) verplicht.

Slechts voor weduwen en wezen met een bescheiden inkomen is de medische verzorging volledig gratis.