Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 05-01-2019

administratief recht

betekenis & definitie

administratief recht - ook wel bestuursrecht (administratie betekent ook bestuur) genoemd, omvat het geheel van rechtsregels dat, naast het staatsrecht, in hoge mate bepalend is voor het uitoefenen van de bestuursfunctie door overheidsorganen. De grenzen van het administratief recht zijn moeilijk scherp af te bakenen. Soms tracht men dit deel van het recht te rangschikken rondom de rechtsbetrekking tussen overheid en burger, in het leven geroepen door niet in het burgerlijk recht voorziene administratiefrechtelijke rechtshandelingen. Ook vindt men wel de opvatting verdedigd, dat het administratief recht regels geeft voor het handelen van overheidsorganen ter uitoefening van de vier functies bestuur, politie, wetgeving en rechtspraak, alsmede voor het optreden van de burgers ter uitoefening van hun staatsrechtelijke bevoegdheden en ter nakoming van hun staatsrechtelijke verplichtingen.

LITT. M.Vauthier, Précis de droit admin. de la Belgique (1950); A.D.Belinfante, Kort begrip van het admin. recht (1971); H.D.van Wijk, Hoofdstukken van admin. recht (1972); J.R.Stellinga, Grondtrekken van het Ned. admin. recht (1973).