Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 22-12-2018

aantekenen

betekenis & definitie

aan'tekenen (tekende aan, heeft aangetekend), 1. met een teken merken; 2. opschrijven, te boek stellen om het niet te vergeten of te doen vergeten; brieven of pakketten laten —, laten inschrijven vóór de verzending; verzet — tegen iets, openlijk verklaren dat men het niet goedkeurt of erkent, maar dat men zich ertegen verzet; (rechtsterm) hoger beroep — (in strafzaken) en cassatie —, op de wijze bij de wet bepaald verklaren, dat men zich van een vonnis of arrest in hoger beroep of in cassatie voorziet en die verklaring in het daartoe bestemde register doen inschrijven; 3. zich in ondertrouw laten opnemen: donderdag tekenen wij aan, aangifte; 4. iets dat tot opheldering, uitbreiding of kritiek van de tekst dient, schriftelijk daarbij vermelden.

In Nederland onderscheidt men bij briefpost gewoon aantekenen en aantekenen met aangifte van de geldswaarde. Gewoon aantekenen kan geschieden van gesloten en van niet gesloten stukken, mits deze geen geld, geldswaardig papier, edele metalen en kostbaarheden bevatten. Er bestaat recht op schadevergoeding ten bedrage van f50. Het aantekenen geschiedt op verlangen van de afzender, zowel in het binnenals in het buitenlands verkeer. De afzender ontvangt een bewijs van ter post bezorging en betaalt een vast recht. Voor aantekenen met aangifte van de geldswaarde komt daarbij een bedrag recht evenredig met de waarde. Voor verkeer met het buitenland is het maximaal toegestane bedrag verschillend per land maar nooit hoger dan voor het binnenland: f12000,-. Deze wijze van aantekenen is alleen mogelijk voor gesloten brieven. Bij het verloren gaan ervan of bij de vermissing van de inhoud ervan, heeft de afzender aanspraak op schadevergoeding van het volle bedrag van de aangegeven waarde. Bij vermissing van een gedeelte van de inhoud wordt dat gedeelte vergoed. In geen geval gaat de vergoeding het bedrag van de aangegeven waarde te boven. Het aantekenen is verplicht bij verzending van geld, bank- en muntpapier, edele metalen en kostbaarheden, in het buitenlands verkeer bovendien van alle waarden aan toonder.

Postpakketten kunnen in het binnenlands verkeer verzonden worden met een aangegeven geldswaarde van hoogstens f2000,per pakket.

In België bestaan ongeveer dezelfde regels. Aantekenen met aangifte van de geldswaarde is tot hoogstens BF300000,mogelijk. Voor gewoon aangetekende stukken bedraagt het recht op schadevergoeding BF650,-. Hier mogen aangetekende brieven geldstukken en waardepapier bevatten, maar een bedrag van BF20,- of minder dient niet aangetekend verzonden te worden. Edele metalen mogen slechts met aangifte van de waarde verzonden worden en dan nog alleen in speciaal verpakte en verzegelde ijzeren of houten dozen met een totaal gewicht van maximaal 1 kg. Doosjes kan men met aangifte van de waarde verzenden tot BF300000,-.

< >