Natuurdiëtisten Nederland

Natuurdiëtisten Nederland is een platform, inspiratiebron en kennisinstituut over voeding, opgericht door Marijke de Waal Malefijt, klinisch werkend natuurdiëtist.

Gepubliceerd op 23-12-2019

5G

betekenis & definitie

5G staat voor de vijfde generatie mobiele netwerken.

Deze nieuwe technologische ontwikkeling maakt het mogelijk om internetdata nog sneller te kunnen overdragen. Dat gebeurt door gebruik van andere en hogere frequenties. Omdat door het gebruik van hogere frequenties het bereik veel minder wordt, zullen in grote aantallen micro-antennes geïnstalleerd gaan worden. Om de circa 150 meter komt een zogeheten Small Cell-antenne die continu in verbinding staat met je telefoon.
Met de wijziging in de Telecomwet mogen telecomaanbieders zonder tussenkomst van gemeenten die Small Cells aanbrengen in de openbare ruimte.

Hoe hoger de frequentie, hoe lastiger het netwerk bijv. door een muur of langs een boom kan gaan. Bomen zijn dus een probleem voor 5G, en het zou kunnen gaan leiden tot het kappen van bomen.

5G-dekking krijgen in goed geïsoleerde huizen met HR++ glas en platen met aluminium coating in de spouw lijkt een probleem te gaan worden.

Doordat 5G nog intensiever datagebruik mogelijk maakt zal het tot een forse toename in internetgebruik leiden. Al deze data wordt opgeslagen in grote datacenters die stroom moeten hebben om aan te blijven en gekoeld te worden. Met een geschat aandeel van bijna 10% in het wereldwijde energieverbruik van 2030 spelen dataverbruik en dus ook 5G een substantiële rol in het klimaatvraagstuk waar de wereld mee worstelt.

De voor 5G gebruikte, slecht doordringende, millimetergolven (MM-golven) zullen in het bijzonder blijven ‘steken’ in de huid.
In de huid, het grootste orgaan van ons lichaam, zitten o.a. zenuwcellen, bloedvaten en zweet- en talgklieren.
Onder invloed van de MM-golven zullen o.a. zweetkanaaltjes in de huid als microantennes gaan werken. Door een kleinere indringdiepte van de straling van MM-golven in ons lichaam en doordat de absorptie in de huid t.g.v. straling door MM-golven, zal vermeerderen, wordt de totale stralingsabsorptie in de huid flink verhoogd, hetgeen een toename in huidproblematiek te zien zal kunnen gaan geven.
MM-golven worden overigens ook gebruikt als middel tot ‘crowd control’ door een dosis MM-golven te gebruiken, die sterk genoeg is om pijnsensaties (het gevoel alsof de huid in brand staat) bij de bestraalden op te roepen.

De mogelijkheid bestaat dat 5G- technologie de problemen die zich nu al wereldwijd voordoen met bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, zullen verergeren. Dit komt omdat de stralingsgolven veranderingen aanbrengen in E.coli en vele andere bacteriën, waardoor hun groei, veranderingsmogelijkheden en activiteit, wordt onderdrukt. De consequenties van interactie tussen MM-golven en bacteriën zijn veranderingen in hun gevoeligheid voor o.a. antibiotica.
Onderzoekers ontdekten ook dat bacteriën zoals Bacillus en Clostridium spp, die voorkwamen vlakbij telecominstallaties, multidrug resistent waren.” (Adebayo et al. 2014).” (Soghomonyan et al., 2016)

Een groep van meer dan 230 wetenschappers ondertekende de ‘5G Appeal’-petitie. Omdat er steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen zijn voor de schadelijke effecten van 5G, vragen ze om de 5G-plannen niet uit te rollen totdat er meer duidelijkheid is of en hoe schadelijk EMV-straling is voor mensen. Tot op heden is er nog geen enkel onderzoek naar biologische en gezondheidseffecten van 5G gedaan.

De conclusie dat straling geen schadelijke gevolgen heeft voor de fysieke en mentale gezondheid van de mens en vandaaruit het besluit dat er veilig UMTS-masten geplaatst konden worden is gebaseerd op het Cofam-2 onderzoek, dat werd uitgevoerd nadat bij het Cofam-1 onderzoek statistisch significante biologische effecten werden gevonden.

In 2003 is door TNO een onderzoek uitgevoerd m.b.t. de schadelijkheid van UMTS-masten (zendmasten t.b.v. mobiel telefoonverkeer).
Bij 20 minuten durende UMTS-achtige stralingsbelasting (Cofam-1, Cofam = Cognitive Functions and Mobiles. ) met een veldsterkte van 1 V/m, 1/60ste van de ICNIRP norm, zijn statistisch significante effecten gevonden bij zowel elektrogevoelige als niet elektrogevoelige personen en was er één uitvaller die onwel werd.
Bij 45 minuten durende UMTS-achtige stralingsbelasting (Cofam-2) met een veldsterkte van 10 V/m, 1/6 de van de ICNIRP norm, waren er elf uitvallers, waarvan minstens drie ernstig onwel werden, waardoor de conclusie dat er geen effecten waren onjuist en misleidend is, wat nog versterkt wordt door het feit dat de onderzoekresultaten niet openbaar gemaakt zijn.

In de samenvatting van het Cofam-2 rapport staat dat:
- er 117 deelnemers waren, waarvan 33 elektrogevoelig en 84 niet elektrogevoelig, alleen marginale effecten gevonden zijn bij een belasting van 10 V/m, maar dat die verdwenen na ‘multiple end point adjustment’ (er was dus een rekenkundige aanpassing nodig om de effecten weg te werken),
- de piek absorptie in het hersenweefsel ook bij de 10 V/m belasting aanzienlijk geringer was dan tijdens het gebruik van een mobiele telefoon, en dat er om die reden geen conclusies getrokken konden worden omtrent korte-termijn effecten van het gebruik van mobieltjes (en dus zeker niet omtrent lange-termijn effecten),
- er vanwege de korte-duur belasting (45 min.) geen conclusies getrokken konden worden omtrent lange-termijn effecten van blootstelling aan straling van zendmasten.

In de tekst van Cofam-2 staat echter ook dat er geen 117 proefpersonen aan het onderzoek hebben deelgenomen, maar 128. Er wordt geen uitleg gegeven waarom deze 11 personen niet in de conclusies zijn meegenomen. Later bleken 4 van de uitvallers zich te hebben gemeld. Drie waren uitgevallen omdat ze tijdens de RF bestraling ernstig onwel werden en daar dagen lang last van hadden. De vierde durfde vanwege angst voor represailles geen uitspraken te doen. De proefpersonen die teveel last van de RF straling hadden zijn in de eindrapportage dus niet meegenomen en er waren dus wel degelijk korte termijn effecten!

De huidige stralingslimieten zijn uitsluitend gebaseerd op thermische (opwarmende) effecten. Maar de mens is een bio-elektrisch wezen en het grootste deel van het functioneren van het menselijk lichaam verloopt via elektrische signalen. Dat geldt voor bijv. het hart, dat te meten is met een elektrocardiogram, en de hersenen, die kunnen worden gemeten via een elektro-encefalogram. Inmiddels hebben duizenden peer-reviewed publicaties schadelijke, niet-thermische biologische effecten aangetoond.

De Europese Commissie beroept zich bij het vaststellen van de normen onder meer op de internationale stralingsrichtlijnen van het meest toonaangevende adviesorgaan, het ICNIRP. Opmerkelijk is dat 8 van de 13 ICNIRP-leden een band hebben of hadden met de telecom- of elektriciteitsindustrie via consultancywerk of onderzoeksfinanciering. Binnen de WHO EMF-groep zijn dat er 5 van de 7 en binnen het Europese SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks ) is dat de helft. De richtlijnen zijn inmiddels twintig jaar oud en tegenwoordig worden we 24/7 blootgesteld aan straling afkomstig van draadloze apparatuur. De straling afkomstig van bijv. de 1GHz-frequentieband ligt inmiddels 10 tot de 18e hoger dan de hoeveelheid natuurlijke achtergrondstraling.

Al in 2007, kwam het eigen milieuagentschap van de Commissie, de European Environment Agency (EEA), met een eerste waarschuwing over elektromagnetische straling.

Een groep Australische stralingswetenschappers, genaamd Orsaa, heeft een databank aangelegd met alle peer reviewed studies over straling. Van de 2266 publicaties vond men in 68 procent van de gevallen ‘significante biologische of gezondheidseffecten’.

De International Agency for Research on Cancer (IARC), onderdeel van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), besloot in 2011 om elektromagnetische straling van mobiele telefoons te bestempelen als ‘mogelijk kankerverwekkend’.

Bij mensen die veel worden blootgesteld aan straling afkomstig van draadloze apparatuur worden door natuurdiëtisten opmerkelijk lage waarden gevonden in het bloed van: vitamine B2, Vitamine B3, vitamine B5, Vitamine B12, foliumzuur, vitamine E, magnesium, zink, mangaan en selenium.
Ook wordt geconstateerd dat Clostridia-, E.coli- en Klebsiellabacteriën, maar blijven zitten en niet weg te krijgen zijn. Zou er een verband kunnen bestaan met de alsmaar toenemende stralingsintensiteit?

Dit is wat u o.a. kunt doen om hoogfrequente straling in uw directe omgeving te verminderen:
• Neem een bekabelde telefoon of een speciale stralingsarme DECT-telefoon die alleen straling uitzendt als deze gebruikt wordt.
• Gebruik uw smartphone bij voorkeur alleen om te bellen en te sms-en. Als u het toestel op de vliegtuigstand zet, komt er nog steeds veel straling van af, omdat dan bijv. GPS-tracker en bluetooth nog aan blijven staan. Alleen wanneer het helemaal is uitgeschakeld, geeft het toestel geen straling meer af.
• Maak gebruik van bekabeld internet en zet de Wi-Fi router in ieder geval ’s nachts uit.
• Verwijder apps die u niet (meer) gebruikt. Dit voorkomt dat uw smartphone steeds blijft zoeken naar updates ervan, en dan dus steeds hoge stralingspulsen geeft.
• Leg uw smartphone of tablet minstens 5 meter bij uw bed vandaan, in ieder geval nooit onder uw hoofdkussen. Uw slaap kan anders ernstig verstoord raken.
• Baby’s en jonge kinderen nemen tot 10x meer straling op in hun hersenen dan volwassenen. Maak dus geen of zo min mogelijk gebruik van draadloze babyfoons.
Link: https://bioinitiative.org/

Bronvermelding