Gepubliceerd op 01-12-2020

Urgentienota Milieuhygiëne

betekenis & definitie

op 4.7.1972 door de toenmalige minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden nota, die een schets gaf van het milieuvraagstuk in algemene zin, de plaats van de milieuhygiëne in de totale milieuproblematiek en de zorg voor de milieuhygiëne op basis van ecologisch inzicht. Eind 1971 was het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne gevormd om de toenemende betekenis van het milieubehoud ook in het regeringsbeleid een duidelijk herkenbare plaats te geven.

Het mag een opmerkelijke prestatie worden genoemd, dat het pas gevormde ministerie in staat was om ruim een half jaar later al met deze nota te komen. Het verschijnen van de Urgentienota viel samen met de toenemende belangstelling voor het milieu, ook internationaal, zoals dat tot uiting kwam in o.m. de Milieuconferentie van de VN te Stockholm. Wel werd nog gesteld dat de bescherming van de gezondheid van de mens ten grondslag ligt aan de milieuhygiëne traditioneel was de band tussen volksgezondheid en milieuhygiëne zeer sterk -, maar tevens dat het ecologisch inzicht met zich brengt dat ook de samenhang tussen lucht, water, bodem en organismen in het te voeren milieuhygiënisch beleid van nu af aan duidelijk zal worden verdisconteerd. Ook werden de relaties tot de sociaal-economische ontwikkeling, de ruimtelijke ordening en het natuur- en landschapsbehoud uiteengezet. De Urgentienota Milieuhygiëne bevatte ook een urgentieprogramma, waarin een belangrijk deel van het later te voeren beleid zijn basis vond.