Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Gepubliceerd op 01-12-2020

reservaat

betekenis & definitie

gebied waarin het beheer geheel is gericht op natuur- en landschapsbescherming. Dit kan overigens ook betekenen dat er geen beheersmaatregelen worden uitgevoerd, omdat men alle menselijke invloed wil uitsluiten, b.v. bij kustgebieden, natuurlijke bossen.

Een gebied wordt door de overheid of door particuliere natuurbeschermingsorganisaties tot reservaat bestemd omdat landschappelijke, geologische of natuurwetenschappelijke waarden worden bedreigd door bebouwing, wegaanleg, vervuiling, recreatie e.d., of omdat het gebied geschikt is als een wijkplaats voor bedreigde dieren of planten. Ook worden wel gebieden tot reservaat bestemd om onderzoek te kunnen verrichten naar natuurlijke processen (b.v. bosontwikkeling in bosreservaten).

Andere reservaten worden ingesteld voor wildbehoud met als doel dit economisch te kunnen beheren (in Afrika) of voor het behoud van archeologische of cultuurhistorische objecten (prehistorische grafheuvels, schaapskooien, hakhoutbosjes). Veel reservaten hebben een nevenfunctie voor de recreatie. Voor reservaatvorming is het meestal nodig een gebied in eigendom of beheer te brengen bij een particuliere natuurbeschermingsorganisatie of de overheid. Verwerving en beheer vergen veel geld, dat grotendeels door de overheid verstrekt moet worden.