Gepubliceerd op 01-12-2020

bodemkunde

betekenis & definitie

wetenschap die de bodem tot onderwerp van studie heeft. Aangezien de bodem een ingewikkeld dynamisch systeem is, waaraan vele aspecten onderscheiden kunnen worden, hebben zich binnen deze tak van wetenschap een aantal specialisaties ontwikkeld die deze aspecten vanuit verschillende invalshoeken belichten.

Zo houdt men zich in de regionale bodemkunde of veldbodemkunde vooral bezig met het ontstaan, het voorkomen en de verspreiding van bodemtypen in het landschap. Ook daarbinnen kunnen weer diverse aandachtsvelden worden onderscheiden. Met betrekking tot de bodemgenese bestudeert men de ontstaanswijze, waarbij de rol van de bodemvorming centraal staat, naast de geologie. Bodemmorfologie heeft de beschrijving naar bodemstructuur en van de opeenvolging van bodemhorizonten tot onderwerp. Bij bodemkartering en landclassificatie houdt men zich bezig met het in kaart brengen van de bodem en de beoordeling van de bodemgeschiktheid voor allerlei verschillende doeleinden. Bij bodemchemie bestudeert men de processen van chemische en fysisch-chemische aard die optreden door de aanwezigheid van chemisch actieve bestanddelen, zoals klei, humus en oxiden.

Bodemfysica heeft in het bijzonder de lucht-, warmte- en waterhuishouding van de bodem tot onderwerp. Bij bodembiologie bestudeert men het bodemleven zowel wat betreft de micro-organismen als de hogere bodemorganismen. Bodemvruchtbaarheids- en bemestingsleer richt zich op het op peil brengen en houden van de voorziening van de bodem met plantenvoedingsstoffen. Bij bodemhygiëne besteedt men aandacht aan het signaleren, tegengaan en opheffen van bodemverontreiniging.De onderzoekstechnieken die in de bodemkunde worden gebruikt, zijn zeer veelsoortig en variëren van relatief eenvoudige veldwaarnemingen met behulp van grondboren en van bodemprofielen, tot ingewikkelde chemische en fysische meetmethoden in het laboratorium. Ook gegevens die men uit luchtfoto’s en satellietwaarnemingen verkrijgt, gaan een steeds grotere rol spelen.

In de bodemkunde wordt veelvuldig kennis uit andere wetenschapsgebieden toegepast. Omgekeerd worden bodemkundige kennis en informatie gebruikt op vele terreinen, zoals in de hydrologie, de grondbewerking, de grondmechanica en de grondverbetering.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.