Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Project

betekenis & definitie

Het geheel van activiteiten of taken gericht op een concreet gespecificeerd doel dat binnen een begrensde tijd (definieerbaar begin en eind), met begrensde middelen (budgetten, menskracht en dergelijke) en met definieerbare capaciteiten gerealiseerd moet worden, en dat zo complex is, dat het niet door routineprogramma’s en standaard-planning kan worden bereikt. Het vereist derhalve een andere dan het gebruikelijke type leiding en samenwerkingsvorm.

Een project:

- is een organisatorisch antwoord op een voor de organisatie vitaal probleem;
- heeft een definieerbare concrete doelstelling;
- heeft een definieerbaar begin en einde;
- is een eenmalige actie in een betrekkelijk onbekend probleemgebied;
- vereist bijdragen van multidisciplinaire aard;
- vraagt bijdragen van verschillende organisatorische eenheden;
- wordt geleid, meestal door de projectleider of -manager, die daartoe de benodigde bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt toegewezen.

Het project ontstaat uit de behoefte aan probleemoplossing en aan coördinatie van mensen en middelen die daartoe noodzakelijkerwijs moeten samen werken.