Logistiek

Logistieke begrippen omschreven.

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

ADR

betekenis & definitie

ADR is de afkorting van het Europees verdrag over het internationaal vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. ADR is een Franse afkorting dat staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Er zijn 39 landen toegetreden tot het verdrag, waaronder Nederland en België.

De afkorting ADR wordt in de meeste gevallen gebruikt om de bijlagen die in het verdrag staan aan te duiden. In deze bijlagen staan alle voorschriften voor het vervoeren van gevaarlijke goederen vermeld. Elke twee jaar past een commissie van deskundigen de voorschriften aan. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op de stand van de techniek en de wetenschappelijke kennis. Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over land van Gevaarlijke stoffen).

Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen gelden de volgende voorschriften:
- Voor aanvang van het transport moeten de stoffen verpakt en geëtiketteerd zijn. Daarbij moeten de documenten voor aanvang van het transport opgesteld worden.
- Voorschriften over de belading van het voertuig, zoals stuwage en samenlading.
- Voorschriften voor het voertuig, zoals oranje borden en persoonlijke beschermingsmiddelen
- Voorschriften voor onderweg, zoals het gebruik van blusmiddelen en tunnel- en routebepalingen

Het ADR heeft een stoffenlijst opgezet, waar alle gevaarlijke stoffen zijn opgenomen met stofidentificatienummer. Het stofidentificatienummer staat ook wel bekend als UN-nummer. Deze stoffenlijst is het uitgangspunt voor het toepassen van de stoffenlijst.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en spoor gelden andere verdragen. Voor de binnenvaart is dit de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) en voor het spoorvervoer geldt de Regeling vervoer over de spoorwegen van gevaarlijke stoffen (VSG).