Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Gepubliceerd op 18-05-2017

2017-05-18

Archiefinventaris

betekenis & definitie

Een archiefinventaris is een systematisch ingedeeld geheel van beschrijvingen van de bestanddelen van een archief.

Vgl. N.A.T. nr. 100: Een inventaris is een systematisch ingedeelde beschrijving van de bestanddelen van een archief of een fonds.

De definitie heeft betrekking op de archiefinventaris in engere zin. De archiefinventaris in ruimere zin zal - naast de inventaris in engere zin - tenminste een toelichtende inleiding bevatten en voorts zo nodig een concordans, analyses van archiefbe-standdelen, één of meer indices en een inhoudsopgave.

Een dossierinventaris, een tijdens de registratuurperiode bij de archiefvorming gebruike-lijke toegang, beperkt zich tot een beschrijving van het archief, dat uit dossiers be-staat. Later kunnen beschrijvingen van andere bestanddelen, zoals series, daaraan worden toegevoegd.