Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Gepubliceerd op 24-02-2017

Barradeel

betekenis & definitie

Een voormalige Friese gemeente, die tot en met 1983 zelfstandig bleef. Sindsdien ressorteert het grondgebied van Barradeel onder de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel en Harlingen.

Dorpen van de voormalige gemeente Barradeel waren Minnertsga, Firdgum, Tzummarum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldun en Almenum. De naam Barradeel wordt in verband gebracht met het toponiem bierum van enkele dorpsnamen. Dit toponiem zou namelijk zijn voortgekomen uit barra.
De voormalige gemeente ontstond uit een grietenij, waarvan het grondgebied oorspronkelijk veel groter was, doch in de Late Middeleeuwen door stormvloeden werd verkleind. Bij de inundaties gingen de dorpen Westerbierum en Dijkshorne verloren.