De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

2020-06-13

Raad van State

betekenis & definitie

was oudtijds (16e eeuw) een adviserend lichaam. Ten tijde der Republiek was de R. een regerend lichaam, in het bijz. belast met de buitenlandse aangelegenheden.

Sedert Grondwet 1814 wederom ook thans nog een adviserend lichaam. Voorzitter is de Koning; verder bestaat de R. uit een vice-voorzitter en 10 leden en verder uit staatsraden in buitengewone dienst, daarenboven hebben van rechtswege zitting de Prins van Oranje of de vermoedelijke troonopvolgster als zij de 18-jarige leeftijd heeft bereikt; andere leden van het Kon. Huis kunnen zitting in de R. krijgen. Advies van de R. moet ingewonnen worden voor alle voorstellen aan of door de Staten-Generaal en voor alle algemene maatregelen van bestuur. De R. is verdeeld in afdelingen: 1 voor elk Departement, benevens 1 afd. voor Geschillen van Bestuur (afd. contentieux).In Belg. werd bij de wet van 23 Dec. 1946 voor België, Belg. Kongo en de gebieden onder Belg. mandaat een te Brussel gevestigde R. opgericht, met twee afdelingen: afd. Wetgeving brengt beredeneerd advies uit over de tekst van ontwerpen en voorstellen van wet en van amendementen; afd. Administratie geeft beredeneerd advies of doet uitspraak bij wijze van arresten in geval van moeilijkheden of betwistingen van administratieve aard. Samenstelling van de R.: ten minste 13 en ten hoogste 15 leden, nl. een eerste voorzitter, een voorzitter, ten minste 11 en ten hoogste dertien raadsheren, daarenboven 7-10 auditeurs, 1 griffier en 2 adj.-griffiers, een bureau van samenordening (3 leden).