De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Oorlog

betekenis & definitie

het gewapend worstelen van 2 of meer staten met elkander, ter handhaving van enig staatsbelang. Behoort aan te vangen met oorlogsverklaring.

Eindigt door vredesverdrag of door het staken der vijandelijkheden. Tot aan W.O. I werd algemeen erkend het recht van de souvereine staat, O. te voeren, wanneer het hem goeddacht. Na W.O. I werd echter bij het Handvest van de Volkenbond en vervolgens bij het Kellogg-pact het recht tot O. aanzienlijk beperkt. Na W.O. II overheerst het streven, om de zgn. aanvalsoorlog* als misdaad strafbaar te stellen (z Oorlogsmisdaden).In Ned. verklaart de Koning O., doch niet dan na voorafgaande toestemming der Stat.-Gen. (Gw. 59). Volgens art. 87 Sw. wordt onder O. begrepen burgeroorlog, terwijl tijd van O. geacht wordt te bestaan, zodra O. dreigende is of als de krijgsmacht gemobiliseerd is. In Militair Strafrecht (art. 71) wordt tijd van O. aanwezig geacht voor elk gedeelte der krijgsmacht, dat is aangewezen tot enige O.-verrichting of tot verlening van militaire bijstand aan burgerlijk gezag ter handhaving van openbare orde.