De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Johannes

betekenis & definitie

in het N.T. naam van (1) de Doper (Gr.Lat. Baptista), zoon van de priester Zacharias en Elizabeth, een bloedverwante van Maria.

Als voorloper van de Messias kondigde J. de nabijheid van het koninkrijk Gods aan en eiste van de Joden een bekeringsdoop, die zijzelf op bekeerlingen uit het heidendom toepasten. Ook Jezus liet zich door hem dopen. Zijn leerlingen sloten zich ten dele bij Jezus aan. J. is door Herodes Antipas, volgens Flavius Jozefus op politieke gronden, gevangengezet en blijkens Marc. 6 : 17-29 op aanstichten van Herodias ter dood gebracht;(2) J. de Apostel (broeder van Jacobus, zoon van Zebedeüs). Volgens de kerkelijke overlevering is deze J. schrijver van het Evangelie, de Brieven en de Openbaring van J. Hij zou onder Domitianus naar Patmos verbannen en omstreeks 100 n.C. te Efeze gestorven zijn. Naar andere opvatting moet J. echter evenals zijn broer Jacobus reeds vroeg in Jeruzalem de marteldood hebben ondergaan;

(3) de Presbyter of ,.oudste” J. (Statenvertaling ,.ouderling”; vgl. II en III Joh.), die door sommigen van de apostel J. onderscheiden wordt. Johannes a Leydis (ca 1440-begin 16e eeuw), carmeliet en kroniekschrijver. Bekend door zijn Kroniek over de Graven van Holland en de Utrechtse Bisschoppen, geprezen als de beste bron der middeleeuwse geschiedenis van Holland. Verder schreef hij nog over de Abdij van Egmond, over de Heren van Brederode en over zijn orde.