De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Jezus

betekenis & definitie

Griekse vorm van de Hebr. naam Jozua, „Jahwe is heil”, de Christus*, aan wiens geboorte, openbaar optreden, lijden, sterven en opstanding de Evangeliën gewijd zijn. Zijn dood, door de leiders van zijn volk geëist ter handhaving van eigen machtspositie, werd door Hemzelf aangekondigd en ondergaan als bekroning van zijn goddelijke zending.

Het Christelijk geloof ziet in de historische Jezus, zoon van Maria, de Zoon Gods, verlosser en zaligmaker, in wie de Messiaanse heilsprofetieën van het Oude Testament vervuld werden. Behalve door de aanhangers van de zgn. Christusmythe is de historiciteit van J., bij overigens uiteenlopende theologische waardering, nagenoeg nimmer betwijfeld. In de profane literatuur der 2e eeuw wordt zijn naam door enkele schrijvers vermeld. Volgens de Evangeliën is J. geboren nog onder Herodus de Grote, die in het jaar 4 voor onze jaartelling stierf. Zijn sterfjaar moet vallen binnen het tijdvak 29-35 n.C.