De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

2020-06-07

Curatele

betekenis & definitie

rechtsinstelling, waardoor meerderjarige in toestand wordt gebracht van onbekwaamheid, om zijn rechten uit te oefenen. Volgens Ned. recht (artt. 487 en vv) kan C. door rechtbank worden uitgesproken wegens 4 redenen:

1. krankzinnigheid;
2. verkwisting;
3. drankzucht;
4. zwakheid van vermogens.

Wegens redenen 1-3 kan C. worden aangevraagd door echtgenoot, naaste verwanten en O.M., in gevallen 2 en 3 ook door onder C. te stellen persoon zelf. Deze laatste is de enige, die wegens reden 4 C. kan aanvragen. Over onder C. wordt Curator aangesteld, benevens toeziend curator. De curator heeft het beheer over de goederen van de onder curatele gestelde (ook wel curandus genoemd). Rechtshandelingen, door curandus aangegaan, zijn vernietigbaar. Testament mag de wegens verkwisting of drankzucht onder C. gestelde wel maken.

Sluiten van huwelijk is alleen aan krankzinnige curandus ontzegd. In Blg. kunnen krankzinnigen door rechtbank onder voogdij worden gesteld. Aan zwakzinnigen en verkwisters kan een raadsman worden toegevoegd, zonder wiens bijstand zij tal van rechtshandelingen niet mogen verrichten.