Zee van azow betekenis & definitie

Zee van azow - (in de oudheid Palus Maeotis) is een N.O. zijbekken van de Zwarte Zee, waarvan zij door de Krim gescheiden is, behoudens de verbinding ermede door de straat van Kertsj. De oppervlakte bedraagt ± 37.600 km2, de grootste lengte 360 km, de grootste breedte 175 km.

Het smalle N.O. gedeelte draagt den naam van Golf van Taganrog. De diepte is gering, ± 10 m, bij de straat van Kertsj 15 m. Het Westelijkste deel der zee draagt den naam van Siwasch of Stinkzee (Duitsch: Faules Meer) en wordt door de smalle en lage landengte van Arabat van de eigenlijke Zee van Azow gescheiden, behoudens een verbinding aan de N. zijde door de straat van Genitsjesk. De Stinkzee (oppervlakte 2.375 km2) bestaat uit stilstaand water, vol ondiepten en zandbanken en is onbevaarbaar. De kusten der Z. v. A. zijn vlak en zandig, vooral de N. kust, de Z. kust is heuvelachtig. De havens en riviermonden verzanden sterk; ter reede van Taganrog staat nog slechts 3,5 m water. Verscheidene rivieren monden uit in deze zee; de belangrijkste is de vischrijke Don, aan welks monding de thans onbelangrijke plaats Azow ligt, waaraan de zee haar naam te danken heeft.

Het zoutgehalte der zee is gering, in den zomer 10—ll°/oo; in het N.O., ten gevolge van het toevloeiende rivierwater, is het aan de oppervlakte 7—l0°/oo. Overigens heerscht in deze ondiepe zee overal gelijke verdeeling van het zoutgehalte (homohaliniteit). Door de straat van Kertsj stroomt boven het lichtere water naar buiten, beneden het zoutere water der Zwarte Zee (± 17°/oo) naar binnen. Volgens de onderzoekingen in Juni 1890 bedroeg de watertemp. aan de oppervlakte 24,2°—28,0°C en op den bodem (op 8 à 13 m) 20,1°—25,4°C.

Bekend zijn de groote niveauveranderingen, welke in deze langgerekte en ondiepe zee veroorzaakt worden door krachtige winden in de lengterichting der zee; deze bereiken een bedrag van 4,5 m boven of beneden het gemiddelde niveau. Enkele berichten gewagen zelfs van 5,5 m. Van einde December tot begin April is de zee met ijs bedekt, aan de kust dikwerf nog langer. De Zee v. A. is vnl. van belang door haar rijkdom aan visch, en de kustplaatsen voeren groote hoeveelheden gedroogde en gezouten visch, kaviaar, lijm, enz. uit. De belangrijkste havenplaatsen zijn Berdjansk, Mariopel, Taganrog en het op korten afstand aan den Don gelegen Rostow.

Wissmann.