Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 08-01-2020

Winst

betekenis & definitie

Dit begrip behoort tot de meest omstreden vraagstukken in de bedrijfseconomie. Zonder meer wordt in den regel als w. beschouwd het verschil tusschen kosten en opbrengst, m.a.w. het saldo tusschen de geldswaarde der kosten in één periode, zooals die op grond van bepaalde prijzen bestaan, en de geldswaarde (opbrengsten) van de prestaties in die periode.

Deze opvatting is de meest voor de hand liggende en daarom misschien wel de meest juiste. Het bezwaar tegen deze opvatting is, dat w. veelal synoniem aan inkomen wordt beschouwd, terwijl het bedoelde saldo niet geheel als zoodanig mag worden aangemerkt. Naast uitkeerbare w., het inkomen, bevat het saldo ook niet-uitkeerbare of gebonden w., die als zoodanig geen inkomen is. Met afschrijvingen en dergelijke wordt dat deel soms schijninkomen genoemd. Het is niet vrij uitkeerbaar, doch in de onderneming, met het oog op haar relatieve en absolute instandhouding, gebonden. De uitkeerbare w. is dat deel, dat door deelhebbers kan worden genoten.

Onder de niet-uitkeerbare w. vallen alle reserveeringen. Zie → Winstdeelingsstelsel; Winstverdeeling; Winstverzekering.

Tak.