Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

2019-09-18

Vaderlandsche Letteroefeningen

betekenis & definitie

Een letterkundig tijdschrift, dat bestaan heeft van 1761 tot 1876 onder vsch. titels: Nieuwe Vad. L. (1768); Hedendaagsche Vad. L. (1772); Alg.

Vad. L. (1780); Nieuwe Alg. Vad.

L. (1786); Alg. Vad. L. (1791); Tijdschr. voor Kunsten en Wetensch. van het Dept. der Zuiderzee (1811); Vaderl.

Letteroef. (1814). Het kwam voort uit de kringen der Spectators en werd, aanvankelijk anoniem, geredigeerd o.a. door Corn. Loosjes.

Het bevatte naast boekbeoordeelingen ook mengelwerken en was in zijn laatste veertig jaren, onder Yntema, het conservatieve letterkundig tijdschrift naast de vooruitstrevende ➝ Gids.Lit.: J. Hartog, Uit het leven v. e. tijdschr., in De Gids (1877 II, III, en 1879 I, II). Piet Visser.