Taco Roorda betekenis & definitie

Ned. oriëntalist. * 19 Juli 1801 te Britsum, ♱ 5 Mei 1874 te Leiden. Studeerde theologie in Groningen en Oostersche talen te Leiden, dr. theol.

Groningen 1824, dr. honoris causa in de letteren Leiden 1825. In 1828 hoogleeraar in het Hebreeuwsch en aanverwante vakken in Amsterdam, vanaf 1834 ook in de bespiegelende wijsbegeerte.

Als lid van het hoofdbestuur van het Ned. Bijbelgenootschap met de Jav.

Bijbelvertaling in aanraking gekomen, begon hij zich op de studie van het Javaansch toe te leggen. Aldus werd R. de grondlegger van de studie van het Javaansch in Nederland, de auctor intellectualis van de wetenschappelijke opleiding der a.s.

Indische bestuursambtenaren, hier te lande Indologen geheeten. Zijn hoofdwerken zijn het Jav.-Ned.

Handwoordenboek, dat hij in 1847 te zamen met Gericke publiceerde, en dat in den derden druk van 1901 nog thans het beste Jav. woordenboek is, en zijn Jav. grammatica van 1855, van welker verkorte editie in 1906 nog een vijfde druk verscheen, doch die thans volkomen verouderd is. Ofschoon op R. striemende critiek uitgeoefend is geworden, o.a. door H.

N. van der Tuuk, is hij als een geleerde van den eersten rang te beschouwen, en hij heeft op de ontwikkeling der studie van Indonesische talen een zeer grooten invloed uitgeoefend.Berg.