Sacha Guitry betekenis & definitie

Sacha Guitry - Fransch acteur en tooneelschrijver; * 21 Febr. 1885 te St. Petersburg.

Te Parijs, in den litterairen salon van zijn vader, den acteur Lucien G., leerde G. reeds vroeg vsch. schrijvers van naam kennen en ontpopte zich reeds spoedig zelf als schrijver. Hij speelde in vele van zijn stukken de hoofdrol, samen met zijn toenmalige echtgenoote Yvonne Printemps, o.m. geruimen tijd in het Théâtre Edouard VII te Parijs. v.

Thienen
Guillaume Guizot Fransch staatsman en geschiedschrijver, vertegenwoordiger van het doctrinaire liberalisme en met Thiers de leider van de politiek van de Julimonarchie; * 4 Oct. 1787 te Nîmes, uit een Calvinistische familie, ✝ 12 Oct. 1874 te Val-Richer (Calvados); 1812-’30 hoogleeraar aan de Sorbonne.Tijdens de Restauratie streed G. onder de liberalen tegen de reactie; de Julimonarchie van 1830-’48 beschouwde hij echter als de vervulling van zijn idealen. Hij was toen meermalen minister, korten tijd (1840) ambassadeur te Londen, en van 1840 tot ’48 onafgebroken min. van Buitenl.

Zaken. Als zoodanig hield hij tot iederen prijs vast aan een vreedzame politiek, wat niet ging zonder vernederende concessies aan Engeland.

Om te kunnen regeeren aarzelde G. niet de laagste middelen, bijv. omkooperij, te gebruiken. Na de Februari-revolutie (1848) trok hij zich uit de politiek terug.

Als geschiedkundige was G. de stichter van de Fr. school van de 19e eeuw, en droeg veel bij tot de hernieuwing der hist. wetenschap.Voorn. werken: Hist. de la Révol. d’Angleterre (3 dln. 1826-’58) ; Hist. de la Civilis. en Fr. (4 dln. 1829’35).

Lit.: Bardoux, G. (1894) ; R. Keiser, G. als Historiker (Bazel 1925). V. Houtte Guizotia abyssinica of G. oleifera, een belangrijke soort van de plantenfam. der samengesteldbloemigen, afkomstig uit Abessinië, doch ook in Voor-Indië veel aangeplant. De bruinzwarte vruchten, bekend als nigerzaad, bevatten 40% nigerolie, en vormen een belangrijk uitvoerart., ook naar Europa. Deze soort wordt in Ned. gingellikruid genoemd en een enkele maal in het wild aangetroffen. Bouman Gul Gul noemt men jonge → kabeljauw tot een lengte van ong. 60 cm.