Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 14-10-2019

S

betekenis & definitie

Negentiende letter van het alphabet, die in de Nederlandsche taal een sisklank, de stemlooze dentale fricatief (➝ Medeklinker) voorstelt. Het letterteeken is via de Grieksche sigma uit de Semietische sjin ontstaan. Afkortingen.

S. in Rom. inscripties e.d. beteekent: Sextus, salutem, sanctus, signum, etc.;

S in scheikunde = sulfur, ➝ zwavel;

s in de muziek = (Ital.) segno of: (Ital.) sinistra (linkerhand), of: subdominant;

s. in de grammatica (Lat.) singularis, enkelvoud;
S. voor namen van heiligen of in plaatsnamen — Saint, San, Sankt, Santo, São, Sint;
s. op recepten = (Lat.) signa of signetur (men teekene), of: sumatur (men neme);

s = stère, een kubieke meter;

$ bij opgaven van geldswaarden = dollar (Vereenigde Staten, ook: peso (van verschillende Amerikaansche staten), of: escudo (Portugal) of: milreis (Brazilië);

S.A. = ➝ Sturm Abteilung;

Sap. bij bijbelcitaten = (Lat.) Liber Sapientiae, Boek der ➝ Wijsheid;

Sb in de scheikunde = stibium (= ➝ Antimoon);

sc. of scil. = (Lat.) scilicet, namelijk;

Sc in de scheikunde = scandium (➝ Aardmetalen);

Sc. D. = D. Sc. (➝ D);

S.C.J. = Sacerdotes a Sacro Corde Jesu, ➝ Priesters van Het H. Hart;

sculps. = (Lat.) sculpsit [. . . .heeft (het) gegraveerd];

S.D.A.P. = ➝ Sociaal-Democratische Arbeiderspartij;

Se in de scheikunde ➝ seleen;

sec = seconde;

sen. = senior;

S.E. & O. = (Lat.) salvo errore et omissione, behoudens vergissing of weglating;

Si in de scheikunde = ➝ Silicium;

si, in de muziek de naam van de zevende noot der tonenreeks (➝ Solmisatie), in de Romaansche landen (België inbegrepen) geldt si onveranderd als B (Duitsch h);

S.J. = (Lat.) Societas Jesu, Gezelschap van Jesus (➝ Jezuïet, Jezuïetenorde);

Sm in de scheikunde = Samarium (➝ Aardmetalen);

S.M. = Societas Mariae, ➝ Maristen;
S.M.A. = Societas Lugdunensis pro Missionibus ad Afros, ➝ Sociëteit van de Afrikaansche missiën;
S.M.M. = Societas Mariae B. Montfort, ➝ Gezelschap van Maria;

Sn in de scheikunde = stannium, ➝ tin;

soc. = sociaal;

S.O.C. = Sacer Ordo Cisterciensis, ➝ Cisterciënsers;

Soph. bij bijbelcitaten = het Boek Sophonias;

S.O.S. = (Eng.) save our souls, red onze zielen (d.w.z. levens), in de radiotelegraphie het signaal voor schepen in nood;
S.P.Q.R. = (Lat.) Senatus Populusque Romanus, de Rom. senaat en het Rom. volk (➝ Senaat);

Sr. = senior;

S.S. = stoomschip, vroeger ook: Staatsspoorwegen;
S.S. = (Lat.) Sacra Scriptura, H. Schrift;
S.S. = Societas S. Francisci Salesii, ➝ Salesianen van Don Bosco;
S.S. = ➝ Schutz-Staffel;
S.S.C.C. = Congregatio Sanctiss. Cordium, ➝ Paters der H.H. van Jesus en Maria;
S.S.J. = Societas Missionarium a St. Joseph de Mill Hill, St. Josephscongregatie van Mill Hill;
S.S.S. = Societas Sanctissimi Sacramenti, ➝ Paters van het H. Sacrament;
s.s.t.t. = (Lat.) salvis titulis, behoudens titels;

St. = Saint, Sankt, Sint;

Stbl. = Staatsblad;

Stct. = Staatscourant;

s.v. = (Lat. sub voce, onder het woord), ook: (Lat.) salva venia, met verlof (gezegd);
S.V.D. = Societas Verbi Divini, ➝ Gezelschap van het Goddelijk Woord;
s.v.p. = (Fransch) s'il vous plait, als het u belieft;
s.v.v. = (Latijn) ➝ sit venia verbo.