R betekenis & definitie

Achttiende letter van het alphabet. Het Rom. teeken R ontstond uit het Grieksche teeken (P) voor denzelfden klank.

De R stelt in de Ned. taal voor den ratelconsonant (➝ Medeklinker).Afkortingen.

R als Lat. afkorting = Roma, regnum, rex, enz.;

R als cijferteeken beteekende bij de Romeinen = 80, R (met bovenliggend streepje) = 80 000;

R in opgave van temperatuur = Réaumur;

R = Röntgen, als eenheid van Röntgenstraaldoseering;

r in de scheik. duidt aan een racemisch mengsel (➝ Optisch actief);.

R in de natuurk. stelt voor de gasconstante;

r. in de muziek = met de rechterhand of ➝ ripieno;

r in uurwerken = (Fr.) retard (retarder), vertraging (vertragen);

r op recepten = (Lat.) recipe, neem;

r of r° bij pagina-nummer = (Lat.) (folio) recto, op de voorzijde van het blad;

Ra als symbool van een scheik. element = ➝ Radium;

Rb als idem = ➝ Rubidium;

R. D.= ➝ Reverendus Dominus;

red. = redactie, redacteur;

Re als scheik. symbool = ➝ Rhenium;

Reg. bij bijbelcitaten = (Lat.) Liber Regum, Boek der ➝ Koningen;

rep. = republiek, republikeinsch;

resp. = ➝ respective (ook: respectievelijk e.d.), en: ➝ respondeatur;

Rev. (Revd.) = Reverend (➝ Reverendus Dominus);

rf in de muziek = ➝ rinforzando;

R. H. = (Eng.) Right Honourable, zeer eerbiedwaardig, titel voor graven, viscounts, baronnen en leden van den Privy Council;

Rh als scheik. symbool = Rhodium (➝ Platinametalen);

R.I.P. = (Lat.) ➝ Requiesca(n)t in Pace;
R.K. = Roomsch Katholiek;

Rom. bij bijbelcitaten = Brief aan de ➝ Romeinen;

Rom. = Romeinsch;

R.P. = (Lat.) reverendus pater, en (Fr.) révérend père, eerwaarde vader;
r.p. op telegrammen = (Fr.) réponse payée, betaald antwoord;
r.r. = ➝ reservatis reservandis;

Voor R.S.F.S.R., zie aldaar;

Ru als scheik. symbool = Ruthenium (➝ Platinametalen);

Russ.: = Russisch.