Quadragesimo Anno betekenis & definitie

De aan de aanvangswoorden ontleende benaming der encycliek van paus Pius XI (1931) over het herstel der maatschappelijke orde en haar vervolmaking volgens de wet des Evangelies. Uitgevaardigd bij gelegenheid der 40-jarige herdenking van het verschijnen der enc.

Rerum Novarum. Q.

A. wijst eerst op het vele goede, dat R. N. op sociaal-economisch gebied ten gevolge heeft gehad.

In het tweede gedeelte wordt de leer van Leo XIII omtrent het privaat-eigendomsrecht en het arbeidsloon nader verklaard en de wijze aangegeven tot herstel der maatschappelijke orde in Christelijken zin (privaat-eigendomsrecht, sociale rechtvaardigheid en sociale liefde, het oprichten van bedrijfschappen). In het derde gedeelte worden de rampzalige gevolgen geschilderd, die de in de plaats van de vrije concurrentie getreden economische dictatuur heeft veroorzaakt en wordt het gematigd socialisme, ondanks de verzachting, die het in eenige socialistische dwalingen heeft aangebracht, met het Christendom onvereenigbaar verklaard.Lit.: C. Hentzen, Commentaar op Q. A. (3 dln.; I 1934, II 1936). Borret.