Oberammergau betekenis & definitie

Hoofdplaats van de Ammergau in Opper-Beieren, gelegen 840 m boven zee aan de Ammer (IX 576 D5); ca. 2 300 inw. (90 % Kath.). Pottenbakkerij; houtsnijkunst.

Museum van houtsnijkunst. Zomerverblijf en wintersportplaats.Het Passiespel van Oberammergau

O. is vooral bekend door zijn periodieke tooneel-opvoeringen van het Lijden van Jesus. Het spel ontstond uit den bijzonderen aard der dorpsbevolking, welke samengesteld is uit Beiersche, Tiroolsche en Zwabische elementen. Verder werd het bevorderd door den geest der Contra-Reformatie, waardoor het tevens een Barok karakter kreeg. In het pestjaar 1633 legde de bevolking de gelofte af, op regelmatige tijden uitvoeringen te geven; sinds 1630 vinden deze om de tien jaar plaats. Den laatsten tijd wordt gestreefd naar een spel, dat aan hooge eischen der kunst beantwoordt; hierin is men dan ook blijkens de opvoeringen van 1930 geslaagd. De oudste bekende tekst, welke echter op oudere voorbeelden teruggaat, dateert van 1662; deze werd geleidelijk omgewerkt en gedramatiseerd, totdat pastoor Daisenberger (♱ 1883) de thans gebruikelijke lezing bezorgde, waarvoor Dedler en Feldigl (1890) de begeleidende muziek schreven.

Lit.: L. Weismantel, Das Pestund Passionsgelübde von anno 1633 zu O. (1933); A. Lang, Aus meinem Leben (1930).