Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 16-10-2019

2019-10-16

Motief

betekenis & definitie

1° In de muziek de kleinste vorm van een muzikale zinsnede; kiem van een compositie.

2° In de literatuur een bepaald gegeven, dat bij denzelfden of bij verschillende dichters en schrijvers herhaaldelijk terugkeert, soms in verschillende tijdperken. Bijv. het Oedipus-motief, het vaderen-zoonmotief, de Wandelende Jood. De wetenschap, die zich met de studie dezer m. bezighoudt, is de motievenkunde, of beter genoemd ➝ thematologie.

Lit.: P. v. Tieghem, La littérature comparée (1931); J. J. Gielen, De Wandelende Jood in volkskunst en letterk. (1931); J. Haantjes, in Nieuwe Taalgids (XXVII 1933, 223); K. Bauerhorst, Bibliogr. der M. und Stoffe der deutschen Lit. (1933).