Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 18-09-2019

Klassieke School

betekenis & definitie

Een richting in de economie, welke wordt gevormd door Adam Smith en zijn onmiddellijke volgelingen, in zoover zij de grondleggers zijn geweest der beoefening van de economie als zelfstandige wetenschap. Behalve A. Smith is men gewoon tot de klassieken te rekenen Robert Malthus, David Ricardo en Jean-Baptiste Say.

Het leerstellige der K. S. valt derhalve samen met hetgeen dezen geleeraard hebben omtrent de econ. verhoudingen en het bevolkingsvraagstuk. Men raadplege daarover de artikelen → Liberalisme en → Bevolkingsvraagstuk.

Daar deze theorieën grove dwalingen bevatten en ook practisch onhoudbaar zijn gebleken, is de naam K. S. te weidsch, wanneer men daaronder verstaan wil, dat hare adepten theorieën hebben uiteengezet, die den blijvenden en algemeen aanvaarden grondslag van de wetenschap der economie bevatten. Vgl. → Klassieke waardetheorie.

Borret